Logo Amulet1000X โลโก้ สถาบัน1000x

สัญญาลักษณ์ สถาบัน1000x

ประวัติการก่อตั้งสถาบัน1000x

สถาบัน 1000x ได้เริ่มมีการก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 6 เดือนมกราคม  พ.ศ.2563  โดยสมาชิกที่มีความคิดด้านการศึกษาเรื่องพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง เพื่อให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาวัตถุที่มีอายุ ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ถึงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของเคมีต่างๆ ที่มีอยุ่ในวัตถุนั้นๆ ตามแบบที่สากลทั่วโลก พิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนำมาสร้างวัตถุนั้นๆ ให้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้เป็นบรรทัดฐานทั่วโลก

กล้องขยายขนาด1000x

กล้องขยาย 1000X (1000เท่า)

ตารางเทียบการขยายภาพด้วยกล้อง1000x

ตารางเทียบการขยายภาพด้วยกล้อง1000x

Logo Amulet1000X โลโก้ สถาบัน1000x

วัตถุประสงค์ของสถาบัน1000x

เพื่อให้เข้าใจการขยายภาพด้วยกล้องขยาย 1000x ตามมาตรฐานสากลทั่วโลก
เพื่อให้มีการเปรียบเทียบภาพขยายด้วยกล้อง1000xไปในแนวทางเดียวกัน โดยการเทียบเคียงและสัมบูรณ์
เพื่อให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่ขยายภาพ1000x
เพื่อให้เข้าใจการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ SEM-EDS ตามมาตรฐานสากลทั่วโลก

จุดมุ่งหมายของสถาบัน1000x

เพื่อให้ผู้ศึกษาด้านวัตถุ ของเก่า ของโบราณ พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง ให้เข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาวัตถุเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วโลก ผู้ที่ศึกษาสามารถตัดสินใจและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองผ่านกล้อง 1000x จากการตรวจสอบของวัตถุจากเครื่อง SEM-EDS-1000x ที่สถาบัน1000x ได้ส่งไปตรวจสอบที่ต่างประเทศ และนำมารับรองผ่านเกณฑ์ นำมาเทียบเคียง และสัมบูรณ์ด้วยกล้อง 1000x

เป้าหมายของสถาบัน1000x

เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่มีอายุมาก อายุน้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วโลก นิยมใช้ในการตรวจสอบ ผ่านกระบวนการ SEM-EDS-1000X แล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สถาบัน1000x ได้ตรวจสอบมาแล้วเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของเนื้อพระ หรือวัตถุนั้นๆ